Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ORDERVERKOOPVOORWAARDEN – VERANTWOORDELIJKHEID – TARIEVEN – DUUR – SPECIALE PLAATSEN – SCHORSINGEN

 1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen, gelden de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van opdrachten. Iedere ondertekenaar van een plaatsingsopdracht verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronderstaande clausules te aanvaarden.
  Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt, op de brieven en andere documenten worden als niet-bestaande aangezien, voor zover zij niet mochten overeenstemmen met onze algemene voorwaarden. Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de klant deze voorwaarden kent en deze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt.
 2. De advertenties en mailings verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder, die tevens, met uitsluiting van het team van KLASCEMENT, de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de publicatie of mailing.
  De kosten voor het publiceren van eventuele rechten van antwoord of uitvoeren van andere dwangmaatregelen waartoe KLASCEMENT als uitgever zou kunnen genoopt worden naar aanleiding van een advertentie of mailing, zullen zonder mogelijkheid van verhaal worden doorgefactureerd aan de opdrachtgever.
 3. De advertenties worden ingelast tegen de voorwaarden van het tarief geldend op het ogenblik van de ondertekening van het contract. De aangegeven leveringstermijnen worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. In geval van heirkracht kan KLASCEMENT daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. KLASCEMENT behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik het advertentietarief te veranderen. Zij zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is.
 4. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 1 jaar vanaf de datum van de eerste daad van uitvoering ervan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geviseerd door KLASCEMENT.
 5. De door de adverteerder of tussenpersoon gevraagde plaats, zal in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden.
 6. KLASCEMENT behoudt zich het recht voor een antwoord op een offerteaanvraag of de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopweigering zal kunnen ingeroepen worden.
  Wanneer KLASCEMENT zich verbonden heeft een order uit te voeren op een welbepaald tijdstip en dit ongewild nalaat, dan dient de koper zich op straffe van verval hierover binnen zeer korte termijn (zie infra art. 18) te beklagen. KLASCEMENT kan de uitvoering van elk order stopzetten zonder voorafgaandelijk te verwittigen en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een reeds eerder uitgevoerd order van dezelfde opdrachtgever nog niet is geschied bij vervaldatum.
 7. KLASCEMENT heeft steeds eenzijdig het recht om advertenties te weigeren wanneer:
  • de advertentie boodschappen bevat die de menselijke waardigheid aantasten, kwetsend of misprijzend zijn, aanzetten tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en strijdig zijn met de integriteit die KLASCEMENT en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verdedigt;
  • er auteursverwarring ontstaat over de advertentie;
  • de adverteerder zonder toestemming de merknaam KLASCEMENT koppelt aan de inhoud van de advertentie in de banner en/of op de landingspagina;
  • er in de advertentie specifieke stijlelementen van KLASCEMENT werden overgenomen zonder toestemming.
 8. Alle advertenties worden voorzien van het woord ‘advertentie’ onder de advertentie.

MATERIAAL – AANLEVERING – PROEVEN – KWALITEIT – AANSPRAKELIJKHEID – KOSTEN

 1. KLASCEMENT moet binnen de in de onderscheiden tarieven of overeenkomsten vastgestelde termijnen en in overeenstemming met de voorwaarden van deze tarieven in het bezit gesteld worden van het materiaal en de instructies met betrekking tot de uitvoering van het order. Bij overschrijden van deze termijnen wijst KLASCEMENT elke verantwoordelijkheid af voor fouten naar aanleiding van de uitvoering van dergelijk order.
 2. De klanten die een proef wensen voor het verschijnen, worden verzocht dit uitdrukkelijk te vragen bij het overmaken van hun opdracht.
  KLASCEMENT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde proef.
  Indien de advertentie niet kan verschijnen of de mailing niet kan uitgevoerd worden wegens laattijdig indienen van het materiaal of materiaal dat niet aan de gestelde eisen voldoet, betaalt de adverteerder toch de volledige prijs.
 3. De klant dient het materiaal digitaal aan te leveren en dit moet beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld door KLASCEMENT.
 4. KLASCEMENT wijst alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen die het gevolg zouden zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtingen.
 5. KLASCEMENT neemt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen in teksten of beelden die – op vraag van de adverteerder – door KLASCEMENT worden bijgezet of vervangen.
  Vergissingen of onvolkomenheden naar aanleiding van dergelijke bewerkingen verlenen aan de klant niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze herpublicatie of schadevergoeding te eisen.
 6. Indien de klant geen materiaal levert dat klaar is voor publicatie, kan KLASCEMENT de verzending definitief weigeren of uitstellen totdat het materiaal klaar is voor publicatie. Indien de klant het materiaal laat aanpassen door KLASCEMENT, kunnen de kosten voor opmaak en vertalingen in rekening worden gebracht.
  Ontwerpen of schetsen welke door geen bestelling gevolgd worden, worden in rekening gebracht. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op de proeven die van het origineel verschillen, worden in verhouding aangerekend.

STOPZETTING VAN ADVERTENTIEOPDRACHTEN

 1. Getekende contracten kunnen door de adverteerder niet worden geannuleerd.

MATERIAAL – BEWARING – RISICO

 1. De klant stelt het materiaal digitaal ter beschikking of verstuurt het via e-mail. Het ter beschikking gestelde materiaal wordt niet door KlasCement bewaard.
 2. De tekeningen, films, foto’s, papieren, digitale documenten, enz. behorende aan de klant, die op één van de productieplaatsen berusten (betaald of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever van alle verantwoordelijkheid ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen, noch voor beschadiging van het materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet doorstaan, noch voor verlies of diefstal.

AUTEURSRECHTEN

 1. Wanneer de klant opdracht geeft vorm te geven aan eender welke tekening, afbeelding, document of tekst, impliceert dit dat hij daartoe de toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van KLASCEMENT.
 2. Alle composities door de diensten van KLASCEMENT ontworpen blijven eigendom van KLASCEMENT en zijn beschermd door het auteursrecht.

KLACHTEN – TERMIJNEN – BEPERKINGEN

 1. Inzake publiciteit gaat KLASCEMENT van de veronderstelling uit dat de adverteerder het verschijnen van de publiciteit op de voet volgt.
  Omwille van de afsluittermijnen wordt een klacht in verband met publiciteit slechts in overweging genomen wanneer ze schriftelijk binnen de 14 dagen na het verschijnen van de advertentie wordt ingediend. Niet naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de non-ontvankelijkheid van de klacht met zich mee.
  Eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten, zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door KLASCEMENT ingeroepen kan worden.
  Niet alle klachten worden, ingevolge onze algemene voorwaarden, in overweging genomen. De gedeeltelijke benuttiging van de geleverde diensten heeft de aanvaarding van het geheel voor gevolg.
 2. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van KLASCEMENT zich enkel tot herpublicatie en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst schaadt. In geen geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper het hem verschuldigd bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

FACTUREN – INTERESTEN – VERHOGINGSBEDING

 1. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen datum factuur zonder korting, de uitgifte van wissels of kwitanties beoogt geen afwijking van deze bepaling.
 2. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, bovenop het bedrag der factuur een interest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet (Wet van 30/06/1970) geldend op de factuurdatum.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd worden met 12 % met een minimum van 100 euro en een maximum van 3000 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd andere kosten en zonder dat ingebrekestelling vereist is.

BETWISTINGEN

 1. Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtsmachten van Brussel. Enkel KLASCEMENT kan van deze regel afwijken. De verhoudingen tussen de
  contracterende partijen worden beheerst door het Belgische recht.