Wedstrijdreglement ‘Controverse in de klas’

Wedstrijd: KlasCement organiseert een wedstrijd waarmee deelnemers een boek kunnen winnen 

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door KlasCement, Afdeling Communicatie, Departement Onderwijs en Vorming, met adres te Koning Albert II-Laan15, 1210 Brussel en is toegankelijk via de nieuwsbrief “Nieuws van KlasCement” van 04/12/2018 en de wedstrijdpagina https://klascement.info/help/wedstrijdreglement-controverse.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 04/12/2018 vanaf 16:00 tot en met 17/01/2019 12:00.

Artikel 3 – Spelregels

  • De wedstrijd vindt plaats via een mailing van de nieuwsbrief “Nieuws van KlasCement” uitgestuurd op 04/12/2018 door KlasCement naar de abonnees van deze nieuwsbrief.
  • Men neemt deel aan de wedstrijd door op KlasCement een eigen bijdrage te plaatsen met betrekking tot het thema ‘controverse in de klas’.
  • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
  • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België,
  • Medewerkers van KlasCement kunnen deelnemen, maar kunnen niet als winnaar aangeduid worden.
  • Collega’s van de Afdeling Communicatie binnen het Departement Onderwijs mogen deelnemen, maar kunnen niet als winnaar aangeduid worden.
  • De Content Manager van KlasCement coördineert de wedstrijd en zal de winnaars bekend maken op basis van de beoordelingen van de moderatoren van KlasCement. Hierover kan niet worden gecommuniceerd.

Artikel 4 – Winnaars

Er zullen maximaal 10 verschillende wedstrijdwinnaars zijn.

De winnaar wordt gecontacteerd via zijn of haar KlasCementprofiel.

Artikel 5 – Uitsluiting

KlasCement kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van KlasCement.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

In totaal zijn er 10 prijzen voorzien. Vijf exemplaren van het boek ‘Halal of niet?’ en vijf exemplaren van het boek ‘omgaan met controverse en polarisatie in de klas’

Er wordt geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

De prijs wordt toegekend aan de persoon gelinkt aan het KlasCementprofiel.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van KlasCement de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt KlasCement ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die KlasCement kan inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar het adres van KlasCement. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan KlasCement om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deelnemers kunnen KlasCement op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.