Wedstrijdreglement ‘Exit dyslexie’

Wedstrijd: KlasCement organiseert een wedstrijd waarmee deelnemers een exemplaar van het boek Exit dyslexie kunnen winnen

Boekcover Exit Dyslexie

Elk kind een vlotte lezer met ‘Exit dyslexie’

Waarom leren zoveel kinderen niet goed lezen? Waarom schrijven ze zo lelijk en spellen ze zo slecht? In ‘Exit dyslexie‘ begeleidt Erik Moonen het concept dyslexie naar de uitgang a.d.h.v. de Alfabetcode. Om élk kind een vlotte lezer te helpen worden.

Lees meer

Wedstrijd: maak kans op een exemplaar van dit boek.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door KlasCement, Afdeling Communicatie, Departement Onderwijs en Vorming, met adres te Koning Albert II-Laan15, 1210 Brussel en is toegankelijk via de wedstrijdpagina https://klascement.info/help/wedstrijdreglement-exit-dyslexie.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 19/10/2019 vanaf 08:00 tot en met 24/10/2019 12:00.

Artikel 3 – Spelregels

  • De wedstrijd vindt plaats via een artikel in de weekendnieuwsbrief van KlasCement – Deze week op KC –  op 19/10/2019 door KlasCement. Bij het klikken op de link ‘Wedstrijd: maak kans op een exemplaar van dit boek.’ komt men terecht op deze wedstrijdpagina, https://klascement.info/help/wedstrijdreglement-exit-dyslexie.
  • Je neemt deel aan de wedstrijd door een mail te sturen naar wedstrijd@klascement.net waarin je in exact twee zinnen uitlegt waarom jij het boek Exit dyslexie zou moeten winnen. De mail moet ontvangen zijn door KlasCement binnen de tijdsspanne van de wedstrijd (zie artikel 2).
  • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
  • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.
  • De deelnemer moet over een persoonlijk en actief profiel beschikken op KlasCement en dit minstens tijdens de periode van de wedstrijd.
  • Medewerkers van KlasCement kunnen deelnemen, maar kunnen niet als winnaar aangeduid worden.
  • Collega’s van de Afdeling Communicatie binnen het Departement Onderwijs mogen deelnemen, maar kunnen niet als winnaar aangeduid worden.
  • De moderator van de KlasCementdeelsite ‘Iedereen telt mee’ coördineert de wedstrijd en zal de binnengekomen mails beoordelen op creativiteit, originaliteit en het antwoord op de wedstrijdvraag zelf. Hij zal een volgorde opstellen volgens deze drie criteria. De eerste zes in deze lijst winnen het boek. Bij eventuele ex aequo wordt voorrang gegeven aan de mail die chronologisch het eerste is binnengekomen. Hierover kan niet worden gecommuniceerd.

Artikel 4 – Winnaars

Er zijn maximaal zes exemplaren van het boek weg te geven. De 6 winnaars worden gecontacteerd via mail.

Artikel 5 – Uitsluiting

KlasCement kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van KlasCement.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

In totaal zijn er zes exemplaren van het boek Exit dyslexie voorzien. De zes winnaars krijgen elk een gratis exemplaar van het boek, gratis via de post opgestuurd.

Er wordt geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van KlasCement de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt KlasCement ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die KlasCement kan inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar het adres van KlasCement. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan KlasCement om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deelnemers kunnen KlasCement op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.