Wedstrijdreglement KlasCement en Woodwize

Deelnamereglement KlasCement en Woodwize

Actie/Wedstrijd: KlasCement en Woodwize organiseren een actie om extra leermiddelen over houtmachines, materialenleer en houtconstructies te verzamelen.  

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door KlasCement, Afdeling Communicatie, Departement Onderwijs en Vorming, met adres te Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel en met medewerking van Woodwize, Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Anderlecht en is toegankelijk via de nieuwsbrieven van beide organisaties. 


Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 27/10/2020 vanaf 00:00 t/m 01/03/2021 00:00 Brusselse tijd


Artikel 3 – Spelregels

 • De wedstrijd vindt plaats d.m.v. het opladen van leermiddelen op de webpagina van KlasCement.
 • Men neemt deel aan de wedstrijd door vanaf 27/10/2020 tot en met 01/03/2021 leermiddelen te uploaden. 
 • Op niveau van het secundair onderwijs en CVO dient minimum één leermiddel over de thema’s houtbewerkingsmachines, materialenleer hout en houtconstructies te worden gedeeld op KlasCement.
  Om kans te maken op een van de hoofdprijzen, moet het leermiddel/de leermiddelen deze drie onderwerpen (houtbewerkingsmachines, materialenleer hout en houtconstructies) omvatten. Er kunnen dus ook drie afzonderlijke leermiddelen over deze onderwerpen gedeeld worden. Elke secundaire school en Centrum voor volwassenonderwijs die een houtopleiding aanbiedt, komt in aanmerking. Elke school heeft één kans op de hoofdprijs.
 • Op niveau basisonderwijs dient minimum één leermiddel een uitwerking te zijn van een project over het thema hout. Elke basisschool komt hiervoor in aanmerking.
 • Om individueel in aanmerking te komen moet minimum één leermiddel worden gedeeld.
 • Elk lid van KlasCement kan meerdere leermiddelen indienen met de vermelding: wedstrijd Woodwize, dit ofwel in de omschrijving ofwel bij de trefwoorden.
 • Elk lid dat ook deelneemt op schoolniveau, vermeldt in de omschrijving ook de school waar hij/zij lesgeeft.
 • Dit leermiddel dient door KlasCement gemodereerd en online geplaatst te worden zoals voorgeschreven in de gebruiksvoorwaarden van KlasCement, rekening houdend met o.a. auteursrechten…
 • De moderator technische vakken van KlasCement modereert de ingezonden leermiddelen en de adviseurs van Woodwize metadateren de inzendingen en hebben de eindbeslissing over de selectie van de deelnemende scholen en personen die in aanmerking komen. Hierover kan niet worden gecommuniceerd.
 • Er wordt een aankondigingsmail uitgestuurd bij aanvang van de actie/wedstrijd naar de leerkrachten BaO derde graad, SO (alle graden) en CVO.
 • Er wordt een tweede (en derde) mailing van de nieuwsbrief Deze week op KlasCement uitgestuurd door KlasCement naar de leerkrachten BaO derde graad en SO (alle graden) en CVO.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.
 • Medewerkers van KlasCement mogen deelnemen, maar kunnen niet als winnaar aangeduid worden. Collega’s van de Afdeling Communicatie binnen het Departement Onderwijs mogen deelnemen, maar kunnen niet als winnaar aangeduid worden.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement goedgekeurd zoals voorgeschreven in de gebruiksvoorwaarden van KlasCement, rekening houdend met auteursrechten e.d.


Artikel 4 – Winnaars

Er zullen meerdere winnaars zijn.
De winnaars worden gecontacteerd via een bericht aan de hand van hun e-mailadres van KlasCement.

 •   De individuele winnaars zijn de eerste 100 inzendingen die voldoen aan de voorwaarden.
 •   De winnende scholen (1 secundaire school of CVO per provincie en 1 basisschool over gans Vlaanderen) zullen worden verkozen door lottrekking.

Enkel positief gemodereerde leermiddelen komen in aanmerking.
De winnende scholen worden verkozen op basis van loting door Woodwize.
De eindbeoordeling van de inzendingen gebeurt na 01/03/2021.
De prijsuitreiking voor de hoofdprijzen is in mei 2021.


Artikel 5 – Uitsluiting

KlasCement kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van KlasCement.


Artikel 6 – Informatie over de prijs

De eerste honderd geselecteerde natuurlijke personen krijgen een waardevol verrassingspakket (Handleiding Hout, gadgets…).

Op niveau van het secundair onderwijs en CVO krijgt per provincie één onderwijsinstelling van de geselecteerde personeelsleden een tegoedbon van € 500 om hout aan te kopen.

Op niveau van basisonderwijs krijgt één school een pakket met STEM-gereedschap ter waarde van €500

Er wordt geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de persoon gelinkt aan het gebruikte mailadres.


Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van KlasCement de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt KlasCement ontlast van iedere verbintenis.


Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.


Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die KlasCement kan inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

De wet van 30 juli 2018, wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt nauwlettend nageleefd.


Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar het adres van KlasCement. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.


Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan KlasCement om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.


Disclaimer

Deelnemers kunnen KlasCement op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.