Kijkwijzer: Op zoek naar professionalisering:

Kijkwijzer: op zoek naar professionalisering als leraar of school?

 

Enkele aandachtspunten

Nascholingsaanbod op KlasCement

Ben je op zoek naar een geschikte vorming, nascholing of professionaliseringstraject? Op KlasCement vind je een ruim aanbod aan professionaliseringsactiviteiten.

Hoe begin je te zoeken? Waarmee moet je rekening houden?

Elke vraag naar professionalisering is anders, komt tot stand in een andere schoolcontext en komt voort uit andere ervaringen. We geven je enkele tips bij het zoeken van een geschikte nascholing.

Geen kwaliteitscontrole door KlasCement

Op KlasCement vind je informatie over de organisaties die nascholingen aanbieden: hun visie op professionalisering, welke methodieken ze gebruiken … Deze informatie helpt je een gepaste keuze te maken. We willen je als professional aanspreken. KlasCement voert geen kwaliteitscontrole uit op de nascholingsorganisatie. Heb je een klacht over een nascholing? Meld het ons.

Bespreek je nascholing op school

Bespreek je nascholing met je collega’s en schoolleiding. Stem je eigen verwachtingen af met de noden van je school. Misschien zoeken je collega’s antwoorden op dezelfde uitdagingen en vragen. Misschien hebben zij de antwoorden die je zoekt. Wie weet kan een observatiebezoek of intervisie je vooruit helpen. Zo leer je van en met elkaar.

Spreek je pedagogische begeleider aan om een goede balans te vinden tussen je eigen vragen, noden en verwachtingen, en wat de nascholingsorganisaties kunnen bieden. Het overzicht van pedagogische begeleidingsdiensten vind je hier.

Welke verwachtingen heb ik?

Stel jezelf de vraag:

 • Waarover heb ik professionalisering nodig? Op welke domeinen wil ik vooral leren?
 • Waarom wil ik mij professionaliseren? Welke doelen heb ik voor ogen? Wie zal er beter worden van deze professionalisering? Ikzelf,  mijn leerlingen, mijn collega’s, de school …
 • Wat verwacht ik van de professionalisering? Inspiratie, concrete informatie, oefening …
 • Op welke manier wil ik leren? Hoe leer ik het beste?
 • Delen nog collega’s deze nood? Is deze professionalisering alleen maar van belang voor mijzelf, of is het ook voor mijn collega’s interessant?
 • Heb ik hier al over gesproken met mijn collega’s? Kan ik met deze vragen bij de collega’s terecht?
 • Bieden mijn school, scholengemeenschap of scholengroep een antwoord?
 • Is er ruimte voor mijn nascholing in de visie en de prioriteiten van de school? Heeft ze een plaats in het nascholingsplan? Hoe kan mijn nascholing een plaats in het nascholingsplan krijgen?
 • Welke ruimte geeft de school voor deelname? Welke middelen zijn beschikbaar? Welke procedures voor deelname gelden er? Zijn die bespreekbaar? Is er ruimte om na deelname het geleerde toe te passen of te delen met collega’s?

Hoe kies ik een nascholingsorganisatie?

Bij het kiezen van een nascholing kijk je naar de aanpak van de organisatie die ze aanbiedt. Ga na wat de visie van de organisatie op het thema is. Zijn de doelstellingen duidelijk? Worden ze vertaald naar de praktijk die je in je school kent? Strookt de visie van de organisatie met je eigen ideeën, en met de visie van je school? Met welke andere instanties en experten werkt de organisatie samen?

Denk ook na over de werkvormen die gehanteerd zullen worden. Passen die bij je manier van leren? Hoe ondersteunt de organisatie je werk op school na de nascholing in functie van de vertaling van het geleerde?

Informatie vind je op KlasCement of de website van de organisatie. Aarzel niet om vragen te stellen aan de organisatie zelf.

Beantwoorden inhoud en aanpak aan mijn noden en interesses?

Inhoud en aanpak van de nascholing zijn belangrijker dan de vorm (studiedag, coaching …). We hebben enkele vragen opgesteld die je helpen na te gaan of een nascholing bij je noden en interesses past. Bespreek met de organisatie wat er aan bod komt, en hoe dat past binnen je takenpakket op school. Afhankelijk van wie je bent en wat je zoekt zijn sommige vragen belangrijker dan andere.

Inhoud

 • Wordt er naast vakdidactische aspecten ook aandacht besteed aan vakinhoudelijke aspecten? Is dat ook het geval voor leergebied- of vakoverschrijdende inhouden?
 • Belicht de nascholing wat (eindtermen en leerplandoelen) en hoe (verschillende groepen van) leerlingen leren?
 • Maakt de nascholing een concrete vertaalslag naar de dagdagelijkse praktijk? Leer je ook zelf de vertaling te maken?
 • Wordt er stilgestaan bij didactische vaardigheden om te differentiëren?
 • Waarop zijn de inhouden en gebruikte materialen gebaseerd? Zijn ze gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?
 • Zal je zelf eigenaar zijn van je eigen leerproces en de resultaten ervan? Kan en mag je experimenteren met de aangereikte voorstellen?

Aanpak

 • Hoe lang duurt de professionalisering? Is er voldoende tijd om wat aangeboden is te verwerken en toe te passen?
 • Kan je tijdens de professionalisering samen leren met de andere deelnemers? Is er ruimte voor interactie, samenwerking, overleg en feedback tussen collega’s (zowel van je eigen school of met andere deelnemers).
 • Zijn de activiteiten ingebed in of gaan ze door in je dagelijkse werkomgeving zodat er een sterke link is met de context waarin je werkt?
 • Is er aandacht voor de vertaling of transfer naar je eigen schoolcontext en schoolontwikkeling (incl. collega’s)?
 • Is er tijdens de nascholing ruimte voor actief leren? Is er ruimte voor reflectie en oefening? Word je gezien als een co-creator in plaats van een ontvanger?
 • Worden er tussen sessies door ook inspanningen van jou verwacht?

Wat na de deelname aan een nascholing?

 • Hoe kan je het geleerde integreren binnen de klaspraktijk? Wat is daarvoor nodig? In welke mate kan je hiervoor tijd en ruimte maken?
 • Hoe kan je je nieuwe kennis delen met je collega’s? Wat is daarvoor nodig? In welke mate kan je beschikken over tijd en ruimte om dit te delen?
 • Kan je rekenen op ondersteuning bij de vertaling naar de praktijk en de collega’s?
 • Hoe kan je nagaan of de professionalisering tot de gewenste effecten heeft geleid?

Extra informatie

Informatie op Onderwijs.vlaanderen.be

Onderzoek